نرم افزار انتخاب پمپ آب

فوریه 15, 2020
محاسبه هد و دبی پمپ

محاسبه پمپ آب ساختمان

در نرم افزار محاسبه پمپ آب به سه روش زیر پمپ انتخاب میشود: 1- محاسبه هد و دبی پمپ 2- محاسبه پمپ تعداد تجهیزات و متراژ هر طبقه ساختمان 3- انتخاب پمپ با استفاده از تعداد تجهیزات و مشخصات سیستم لوله کشی ساختمان که در این مقاله ما به شرح آنها می پردازیم....